Všeobecné obchodní podmínky


pro uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě www.enorsko.webnode.cz/    

(dále jen "podmínky") 


 

Článek I. Úvodní ustanovení

1

1) Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě E-Norsko, který se nachází na webové adrese www.enorsko.webnode.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele) a kupujícího (spotřebitele).

 

2

1) Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí obchodní firma -  Libor Dvořák, Šafaříkova 1304, Moravské Budějovice, 676 02, IČO: 60407107, DIČ: CZ6507170538, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Městským úřadem Moravské Budějovice, nám. Míru 31, odbor obecní živnostenský úřad pod číslem 371004-3167. Prodávající je plátcem DPH.

2) Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí přímý spotřebitel tj. objednatel zboží dle nabídky internetového obchodu umístěného na webové adrese www.enorsko.webnode.cz

3

1) Prodávající je vlastníkem tohoto internetového obchodu umístěného na webové adrese www.enorsko.webnode.cz (dále jen "internetový obchod") zřízeného za účelem dodávání spotřebního zboží přímým spotřebitelům na základě elektronicky učiněné objednávky převzaté a potvrzené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

2) Internetový obchod www.enorsko.webnode.cz obsahuje nabídku kvalitních potřeb pro rybolov (dále jen "zboží"). Veškeré zboží nabízené prodávajícím je označeno názvem, katalogovým číslem, základními technickými parametry a charakteristikou zboží. Jednotlivé popisy zboží jsou informativní a mohou podléhat obsahovým změnám.

    Zboží je dále označeno cenou za jeden nebo více ks, a to včetně DPH.

 

3) Prodávající vyvinul maximální možné úsilí k tomu, aby barevné podání obrázků nabízeného zboží odpovídalo přesně realitě. V ojedinělých případech, obvykle způsobených nepřesným nastavením monitoru nebo tiskárny kupujícího, nebudou barvy na obrázku přesně souhlasit s barvami skutečného zboží. V takovém případě má kupující právo objednané zboží do 14 dnů po doručení vrátit prodávajícímu.

4) Tyto obchodní podmínky jsou platné pouze pro objednávání z tohoto internetového obchodu a kupující je povinen se před nákupem s nimi seznámit.

Článek II. Objednávka, dodací a platební podmínky

4

1) Objednávka zaslaná elektronickou formou prostřednictvím objednávkového systému na www.enorsko.webnode.cz kupujícím musí obsahovat minimálně tyto údaje:
     a) Jméno, příjmení, ulice, město, PSČ, email a kontaktní telefon na kupujícího

     b) Katalogové číslo, katalogová cena (dále jen "cena") a počet kusů objednávaného zboží

2) Doplňující údaje, které může kupující sdělit dle vlastního uvážení, jsou:
     a) Druhé telefonní číslo, fax.

     b) Jméno, příjmení a případná alternativní poštovní adresa, na níž má být zboží doručeno (pokud jsou tyto údaje rozdílné od údajů o kupujícím)

     c) Název firmy její IČO a DIČ pokud má být kupujícím firma


3) Katalogová cena zboží uvedená v objednávce se stává závaznou okamžikem odeslání objednávky kupujícím.

4) Podmínkou platnosti objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných náležitostí uvedených v§4, odst.1) písmeno a)

5) Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito podmínkami a v plném rozsahu s nimi souhlasí. Kupující je okamžikem odesláním objednávky těmito podmínkami vázán.

5

1) Prodávající prodává své zboží kupujícímu na objednávku za cenu uvedenou na stránkách internetového obchodu a zavazuje se dodat objednané zboží v termínu co nejkratším.

       a) prodávající odešle prostřednictvím e-mailu kupujícímu nejpozději do 24 hodin po obdržení objednávky zprávu s potvrzením objednávky na e-mail, který kupující uvedl ve své objednávce.

       b) pokud se e-mail potvrzující objednávku kupujícího vrátí zpět na internetový obchod prodávajícího jako nedoručen, nebo nedoručitelný (např. kvůli změně nebo zrušení emailové adresy kupujícího nebo kvůli dočasným problémům, které vzniknou u poskytovatele internetových služeb kupujícího nebo prodávajícího) bude se prodávající pokoušet opakovaně doručit kupujícímu potvrzení objednávky, a to neprodleně poté co se dozví o tom, že se potvrzení objednávky kupujícího nepovedlo doručit hned napoprvé.   

       c) pokud kupující neobdrží potvrzení objednávky do 24 hodin od odeslání objednávky je povinen o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího na info@e-norsko.cz. Pokud tak neučiní, má se zato, že potvrzení objednávky bylo úspěšně doručeno.

2) Pokud kupující objednává více druhů zboží najednou, může si ve své objednávce zvolit, zda má být dodána pouze kompletní objednávka. V případě, že prodávající nemůže splnit objednávku kupujícího zcela nebo z části, prodávající se zavazuje kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat.

3) Kupující je oprávněn v tomto případě od objednávky odstoupit nebo požadovat částečné plnění. Pokud kupující neprodleně, nejdéle však do 24 hodin nezruší objednávku zasláním e-mailu na info@e-norsko.cz má se za to, že souhlasí s částečným plněním.

6

1) Prodávající se zavazuje zboží kupujícímu odevzdat nebo poslat prostřednictvím dobírkové zásilky nebo pomocí přepravce (v případě jakéhokoliv způsobu platby kupujícího předem) v souladu s potvrzenou objednávkou. Cena zboží v katalogu internetového obchodu nezahrnuje poštovné, které hradí kupující.

2) Kupující je oprávněn a povinen k tomu, aby si objednané zboží spolu s dodacím listem a daňovými doklady zaslanými na jeho doručovací adresu na dobírku převzal, a to do 5 dní. Kupující je dále povinen zaplatit za dobírku uvedenou částku dle katalogové ceny.

7

1) Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní  ceny a převzetím zboží kupujícím.

Článek III. Odstoupení, reklamace, záruka

8

1) Dle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č. 367/2000 Sb.) má kupující právo zboží vrátit do 14 dnů od doručení, a to bez udání důvodu. V takovém případě je však povinen neprodleně zboží odeslat formou pojištěné poštovní doporučené zásilky na adresu prodávajícího uvedené na internetové adrese www.e-norsko.cz/kontakt/

2) O odstoupení od smlouvy je kupující povinen neprodleně informovat prodávajícího e-mailem na info@e-norsko.cz

3) Prodávající je povinen ve lhůtě 30 dnů vrátit kupujícímu po obdržení pojištěné poštovní zásilky zaslané na jeho adresu celou kupní katalogovou cenu na účet uvedený v písemném odmítnutí zboží nebo poštovní poukázkou.

 

4) Zboží musí být vráceno prodávajícímu ve stavu, v jakém ho kupující převzal, což znamená, že musí být v původním obale, dále musí být prakticky nové a nepoškozené. Zboží musí být vráceno se všemi původními doklady, které byly ke zboží v době odeslání přiloženy. 

5) Pokud prodávající zjistí po vrácení odmítnutého zboží, že zboží bylo kupujícím zjevně nějakou dobu užíváno či poškozeno, je oprávněn zaslat jej zpět kupujícímu na dobírku za cenu poštovného a balného, která bude uvedena v dobírce k zaplacení kupujícím.

9

1) Při údržbě zboží je kupující povinen pečlivě dodržovat instrukce uvedené výrobcem na zboží, aby si zachovalo příslušnou kvalitu a dále je spotřebitel povinen užívat zboží obvyklým způsobem k účelu, k jakému je určeno.

2) Nedodržení těchto ustanovení může mít za následek odmítnutí odpovědnosti za vady zboží prodávajícím. 
    
                                                                          10

1) Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí zboží kupujícím, tj. při dodání kupujícímu dle těchto podmínek. Dále prodávající odpovídá za vady zboží, které se na něm vyskytnou ještě i po jeho převzetí v záruční době. Záruční doba prodávaného zboží činí 2 roky. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží, respektive jeho převzetím kupujícím. 

2) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna a prodávající je povinen bez zbytečného odkladu vadu odstranit. Kupující zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně dopisu s udáním data projevení a popisem případné vady na jeho poštovní adresu. Prodávající vadu odstraní a zašle zpět taktéž v pojištěném balíku kupujícímu nejpozději do 30 dnů po obdržení zboží od kupujícího za účelem odstranění vady. Kupující je povinen si balík s opraveným zbožím řádně zpět převzít.

11

1) Ukáže-li se v záruční době, že jde o vadu neodstranitelnou a tato vada brání v  užívání věci jako zboží bez vady, má kupující právo na výměnu vadného zboží za bezvadné nebo na vrácení celé kupní ceny.

2) Kupující zašle prodávajícímu zboží v pojištěném balíku poštou včetně dopisu s udáním data projevení se vady a popisem případné vady a popřípadě s návrhem na výměnu zboží na poštovní adresu prodávajícího. Prodávající je povinen vyhovět ve lhůtě do 30 dnů po obdržení zboží od kupujícího za účelem výměny věci a poté co prověřil, že vadu není možné odstranit.

3) V případě, že prodávající nemůže z nějakého důvodu vyměnit kupujícímu identické zboží, může si kupující vybrat z katalogu zboží jinou položku s tím, že k cenovému rozdílu položek reklamované a nové bude přihlédnuto nebo může kupující požadovat vrácení kupní ceny.

 

4) V případě, že v dopise s udáním data projevení se neodstranitelné vady a popisem případné vady navrhne kupující, že hodlá od smlouvy odstoupit, měl by kupující uvést číslo svého bankovního spojení, na které mu prodávající zašle katalogovou cenu prodávaného zboží nebo požadovat vrácení kupní ceny poštovní poukázkou. Prodávající se zavazuje vrátit kupní cenu do 30 dnů po obdržení zboží za účelem odstoupení od smlouvy, pokud se ovšem vada projevila v záruční době a po ověření prodávajícím, že vadu není možné skutečně odstranit nebo vada nevznikla v rozporu s těmito podmínkami.

12

1) Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, nebyla-li uplatněna v záruční době.


                                                                         13

1) Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy kupující právo z odpovědnosti za vady uplatnil, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.

14

1) Dojde-li k výměně vadného zboží za zboží nové, počíná běžet záruční doba od převzetí nového zboží kupujícím znovu ve stejném rozsahu a délce.

15

1) Kupní smlouva je uzavřena dnem odeslání potvrzení objednávky kupujícího některým ze způsobů, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

16

1) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na stránkách tohoto internetového obchodu prodávajícího v den odeslání objednávky kupujícím, není-li mezi účastníky dohodnuto jinak.

2) Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto podmínek.

3) Pokud není v těchto podmínkách uvedeno jinak, řídí se vztah mezi kupujícím a prodávajícím příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

17

1) Prodávající se zavazuje všem kupujícím, že osobní údaje jimi uvedené v objednávce nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám a budou chráněny před zneužitím.

 

18

1) Prodávající se zavazuje, že se ve věci poskytování služeb informační společnosti a šíření obchodních sdělení bude řídit ustanoveními § 262 odstavec 1 obchodního zákoníku, zejména jeho ustanovením § 490 a následujících.

2) Prodávající se zavazuje, že nebude šířit obchodní sdělení na emailovou adresou kupujícího bez prokazatelného souhlasu kupujícího.

3) Kupující má možnost kdykoliv odmítnout zasílání obchodních sdělení zasláním e-mailu na info@e-norsko.cz Prodávající v takovém případě neprodleně zabrání dalšímu zasílání obchodních sdělení na emailovou adresu kupujícího. 


                                                                          19 

1) Žádné informace, popisy, loga, fotografie ani dokumenty ze stránek www.enorsko.webnode.cz nesmí být kopírovány bez výslovného souhlasu firmy Libor Dvořák. V žádném dokumentu, fotografii a dalších materiálech nelze bez výslovného souhlasu firmy Libor Dvořák provádět žádné úpravy nebo změny. Žádné dokumenty ani fotografie nesmí být bez výslovného souhlasu firmy Libor Dvořák umístěny na jiných internetových stránkách. 

2) Firma Libor Dvořák neručí za správnost informací na odkazovaných stránkách třetích stran a nenese tedy žádnou odpovědnost ani za informace na nich obsažené.

3) Firma Libor Dvořák si vyhrazuje právo všechny marketingové akce a dočasné slevy kdykoliv a bez předchozího upozornění ukončit. Poté jsou slevy i další plnění nevymahatelné.